Algemene Voorwaarden

Welkom bij Jobsking.com (hierna ook de “Website”). Deze Website wordt geëxploiteerd door Jobsking, gevestigd te Moerstraatseweg 60a, 4727SN Moerstraten, Nederland, KvK nummer 55080278 (hierna: “Jobsking.com” of “wij”). Je kunt contact met ons opnemen via: info@jobsking.com.

1 Introductie

Wij bieden een uitgebreide en betrouwbare bron aan informatie voor sollicitaties en voorbeelden van verschillende sollicitatiebrieven. De Website biedt de mogelijkheid om voorbeeldbrieven op eenvoudige wijze te raadplegen en te downloaden. Alle informatie en tips zijn zorgvuldig samengesteld aan de hand van adviezen van verschillende professionals, zoals jobcoaches, recruiters en arbeidspsychologen.

Het gebruik van onze Website gaat gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Onder Website wordt het geheel aan websites en applicaties verstaan die onder de benaming Jobsking.com ter beschikking gesteld worden. De Gebruiker wordt geacht eveneens kennis te nemen van onze Privacy– en Cookie Policy en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de Website vermeld worden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons als voor de Gebruiker. Een “Gebruiker” (verder ook “Je” of “Jou” genoemd) in de zin van deze Algemene Voorwaarden is eenieder die onze Website bezoekt en gebruikt om informatie op te halen, ongeacht of deze overgaat tot het downloaden van documenten.

Iedere Gebruiker die de Website raadpleegt en/of gebruikt, verklaart integraal kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en de Privacy- en Cookie Policy en aanvaardt de onverkorte toepassing ervan. Eenieder die gebruik maakt van onze Website namens een bedrijf of een andere juridische entiteit is ook individueel gebonden aan deze overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen Jobsking.com en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

2 HET GEBRUIKSRECHT

2.1 Algemeen

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht van toegang, gebruik en weergave van de Website (kortweg: gebruiksrecht). Hieronder valt het gebruik van de verleende informatie en het downloaden van voorbeeld brieven voor een sollicitatie.

De Gebruiker heeft in geen geval het recht om de Website, de onderliggende databank en de inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen, in licentie te geven of op enige andere wijze over te dragen aan een derde partij voor commerciële doeleinden zover hij daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft gekregen van Jobsking.com. De Gebruiker kan zijn gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik hiervan stop te zetten.

2.2 Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website en haar andere Gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van de Website mag niet in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Wij kunnen redelijke en gepaste maatregelen treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

3 Onze verplichtingen

3.1 Onze waarden, goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kunt ervan op aan: wij bieden een gebruiksvriendelijk Website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze Website te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven.
De verbintenis die wij hiertoe aangaan is een inspanningsverbintenis.

3.2 Inhoud op de Website

Jobsking.com neemt alle nodige en redelijke maatregelen opdat de informatie die op de Website verschijnt volledig, correct, actueel en nauwkeurig is. Jobsking.com kan evenwel geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en volledigheid van de informatie op de Website. Hieruit volgt dat Jobsking.com niet aansprakelijk gesteld kan worden voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van informatie op de Website.

Stel dat bepaalde inhoud op onze Website een schending van onze Algemene Voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij gaan vervolgens spoedig over tot de (gehele of gedeeltelijke) wijziging, aanvulling of verwijdering van de gerapporteerde inhoud.

4 Aansprakelijkheid

Jobsking.com stelt de Website “as is” en “as available” ter beschikking. Dit wil zeggen zonder enige expliciete of impliciete garantie omtrent de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ons of door jou, aan ons door middel van de Website of anderszins langs elektronische weg.

5 Links naar andere websites

De inhoud van onze Website kan een hyperlink of andere verwijzingen bevatten naar derde partijen. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites en informatie van derden.

Het staat de Gebruiker vrij via een hyperlink of op een andere wijze te verwijzen naar onze Website, maar wij behouden ons wel het recht voor om te allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een geldige reden moeten aangeven.

6 PRIVACY

Wij hechten veel belang aan privacy en lichten je daarom graag in over de gegevens die wij verzamelen en wat wij daarmee doen. Meer informatie hierover kun je vinden in onze Privacy- en Cookie Policy.

7 Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze Website en haar inhoud. Op de Website en haar inhoud, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Jobsking.com of haar licentiegevers en/of partners. De inhoud op onze Website mag uitsluitend worden gebruikt om van de Website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jobsking.com mag de Website en haar inhoud niet voor andere doeleinden worden gebruikt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Jobsking.com of van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op het vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan Jobsking.com.