Privacy Policy

1 WAAROM DEZE PRIVACY POLICY?

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften, waaronder de Wet Bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Met deze Privacy Policy willen wij jou als gebruiker van www.jobsking.com (hierna de “Website”), wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op jouw rechten. Door het bezoeken van onze Website verleen je impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat onze Privacy Policy in de toekomst zal worden aangepast of gewijzigd. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal duidelijk en opvallend gecommuniceerd worden.

2 WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

De Website wordt geëxploiteerd Moerstraatseweg 60a, 4727SN Moerstraten, Nederland, KvK nummer 55080278 (hierna: “Jobsking.com” of “wij”). Je kunt ons contacteren via: hello@jobsking.com.

Wij bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Sommige gegevens kunnen met onze partners worden gedeeld, welke dit zijn vindt u terug bij de formulieren.

3 WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Jobsking.com verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Met betrekking tot de sollicitatiebrieven: Enkel de volgende gegevens zullen verwerkt worden: je voor-en/of achternaam, je e-mailadres, downloadkeuze en locatiegegevens.

Met betrekking tot het solliciteren: Enkel de volgende gegeven zullen verwerkt worden: je voor-en/of achternaam, je e-mailadres, telefoonnummer, cv, motivatiebrief en locatiegegevens. Deze gegevens worden rechtstreeks naar het betreffende bedrijf gecommuniceerd.

Met betrekking tot subsidieaanvragen via partner loopbaancoaches: Enkel de volgende gegeven zullen verwerkt worden: je voor-en/of achternaam, je e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, motivatie en locatiegegevens. Deze gegevens worden rechtstreeks naar het betreffende bedrijf gecommuniceerd.

4 VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om jou als bezoeker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke bezoekerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate je intensiever gebruik maakt van de Website en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de Website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde documenten, aanbiedingen voor persoonsgerichte en specifieke of gerelateerde producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens, en voor (re)marketing doeleinden.

Bij een bezoek aan de Website worden ook enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven. Je geeft altijd zelf de persoonsgegevens aan ons en kan op die manier een zekere controle uitoefenen.

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel door ons verwerkt voor intern gebruik.
Daarnaast kunnen, na expliciete toestemming, persoonsgegevens aan derden worden verschaft om je te benaderen voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens worden gebruikt totdat je aangeeft niet langer (via een bepaald kanaal) te willen worden benaderd.

5 WIJ GEBRUIKEN OOK COOKIES

Tijdens een bezoek aan onze Website kunnen ‘cookies’ op jouw harde schijf worden geplaatst. Voor een beter begrip van welke cookies wij gebruiken en de wijze waarop wij deze gebruiken om je persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij je graag door naar onze Cookie Policy.

6 WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig. Dit houdt in dat je persoonsgegevens enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacy Policy verzameld en verwerkt worden, je persoonsgegevens enkel verzameld en verwerkt worden voor zover dit toereikend is, ter zake dienend en niet overmatig is. De gegevens zullen bovendien slechts voor een beperkte periode verwerkt worden, dit zal in ieder geval nooit langer dan twee (2) jaar zijn. Bij het downloaden van een sollicitatiebrief houden we je gegevens in onze database om je te mailen bij relevante aanbiedingen van JobsKing.com tot je jezelf afmeldt.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in de informaticasystemen zullen wij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2 Rechten van gebruikers

Wanneer wij jouw gegevens verwerken heb je het recht om verschillende verzoeken in te dienen. Je hebt het recht om inzage van jouw gegevens te verzoeken, rectificatie, verwijderen van jouw persoonsgegevens, beperking en bezwaar van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en het intrekken van je toestemming. Indien je wenst jouw recht uit te oefenen, zullen wij hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via info@jobsking.com.

6.2.1 Recht op inzage en rectificatie

Je hebt het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden en de ontvangers van de persoonsgegevens.

6.2.2 Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens

Je kan slechts beroep doen op het recht om je gegevens te wissen wanneer:

  • Jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
  • Je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
  • Bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
  • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • Jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

6.2.3 Recht op beperking en bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen:

  • Gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en je verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
  • Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden;
  • Gedurende de periode die wij nodig hebben om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

6.2.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

6.2.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming en het recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.