Algemene Voorwaarden - Vacature boost

Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie JobsKing een aanbieding doet tot het leveren van diensten of aanneming van werkzaamheden alsmede degene met wie een overeenkomst wordt gesloten tot het leveren van diensten. JobsKing en de klant, genoemd in de bijgevoegde offerte als “de opdrachtgever”, komen overeen dat deze overeenkomst (“de overeenkomst”) van toepassing is op de levering van online marketingdiensten van JobsKing aan de opdrachtgever. De offerte beschrijft de precieze diensten van de overeenkomst, zoals die door de opdrachtgever is aanvaard. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden door het ondertekenen van een gedateerd geschrift door beide partijen. Dit ondertekend geschrift wordt dan gehecht aan de originele overeenkomst waarop de bepalingen van de aangepaste overeenkomst van toepassing zijn.

Overeenkomst

1.1 Alle prijsoffertes zijn vrijblijvend en binden JobsKing tot niets. Enkel de overeenkomst die door de partijen ondertekend is, verbindt JobsKing en zijn opdrachtgever.

1.2 De “Algemene voorwaarden” van JobsKing, zoals deze bij de ondertekende offerte zijn opgenomen, gelden bij uitvoering van de overeenkomsten. De “Algemene voorwaarden” worden voor alle duidelijkheid bij het getekende contract gevoegd.

1.3 Overeenkomst loopt zolang als is gedefinieerd in overeenkomst. In geval van wervingscampagnes loopt de overeenkomst af wanneer het overeengekomen advertentiebudget volledig is uitgegeven of wanneer opdrachtgever vroegtijdig schriftelijk aanvraag maakt tot het stoppen van de overeengekomen campagnes.

1.4 Betalingen aan derden, zoals betalende aanmeldingen, registratie domeinnamen, bezoekersstatistieken, hosting, klik budgetten, advertentiebudgetten, conversie vergoedingen,… worden integraal naar de opdrachtgever door gefactureerd tenzij overeengekomen is deze kosten aan derden rechtstreeks naar de opdrachtgever te richten.

1.5 Voor extra diensten die buiten de beschrijving van de eerdere overeenkomst vallen, zal een extra supplementaire overeenkomst worden opgesteld die ingaat van zodra deze ondertekend is door de opdrachtgever.

Verplichtingen van de opdrachtgever

2.1 Om JobsKing toe te laten haar contractuele verplichtingen onder de overeenkomst na te komen, moet de opdrachtgever JobsKing tijdig voorzien van alle noodzakelijke en nuttige medewerking, toegang, pixel plaatsing, kennis, materialen, documentatie en advertentiebudget. Deze medewerking zal steeds volledig worden voldaan binnen de 5 werkdagen na sluiten van overeenkomst.

2.2 De opdrachtgever waarborgt en vrijwaart JobsKing voor de juistheid en volledigheid van alle materiaal en informatie, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door hem aan JobsKing ter beschikking wordt gesteld, en waarborgt dat het gebruik van dit materiaal en deze informatie geen inbreuk vormt op nationale of internationale regelgeving, noch op de rechten van derden, en vrijwaart JobsKing tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot dit materiaal of deze informatie.

2.3 Elke aanwending door de opdrachtgever van enig materiaal (zoals bv. beeldmateriaal voor advertenties of banner sets) dat beschermd is door de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, gebeurt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en deze vrijwaart JobsKing tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot inbreuken op hun rechten. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat JobsKing inzake de rechten van derden geen enkele controlebevoegdheid uitoefent.

2.4 De opdrachtgever zal elke bewerking of aanpassing die door de opdrachtgever of derden aan website of tools waar JobsKing zijn diensten op levert, vooraf aan JobsKing melden. De opdrachtgever aanvaardt en erkent dat de uitvoering en de diensten van JobsKing hierdoor ernstig kunnen worden beïnvloed en/of gehinderd worden door aanpassingen en bewerkingen waarvan JobsKing op voorhand niet werd ingelicht.

2.5 JobsKing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke tekortkomingen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen onder artikel 2.

Annulering / verbreking van de overeenkomst door de klant

3.1 Een tijdelijke onderbreking van de samenwerking is niet mogelijk, behoudens met instemming van de tijdelijke onderbreking van de overeenkomst door JobsKing. De periode dat de overeenkomst werd onderbroken zal bij de duur van de overeenkomst worden bijgeteld.

3.2 Openstaande vergoedingen en eventuele schadevergoedingen aan derden door de verbreking van de overeenkomst zijn uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.

3.3 Mocht de vacature vervuld zijn voordat het besproken advertentiebudget is opgebruikt, dan kan de campagne vroegtijdig gestopt worden op verzoek van opdrachtgever, en wordt het resterende advertentiebudget van betreffende campagne teruggestort naar de opdrachtgever. Dit betreft enkel de nog niet gespendeerde advertentiebudgetten en niet de kosten voor de werkzaamheden van JobsKing. Voor het terugstorten van resterend advertentiebudget wordt 25 euro excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

3.4 Bij beëindiging van deze Overeenkomst, op welke wijze of om welke reden dan ook, blijven de artikelen 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 van kracht.

Annulering / verbreking van de overeenkomst door JobsKing

4.1 Bij aangetekend schrijven kan JobsKing zonder enige verdere verbintenis de overeenkomst op ieder moment stopzetten, zonder dat daarvoor een compensatie moet worden vergoed aan de opdrachtgever of aan derden. JobsKing verbindt er zich toe de reeds betaalde diensten correct uit voeren.

Omschrijving van de dienstverlening

5.1 De dienstverlening en de prijs worden omschreven in bijlage aan de overeenkomst. De prijs is exclusief 21% B.T.W.

Leveringstermijnen

6.1 Leveringstermijn wordt vermeld op de overeenkomst. JobsKing is niet aansprakelijk voor het niet halen van de leveringstermijn.

Eigendomsoverdracht

7.1 De dienstverlening blijft eigendom van JobsKing. De dienstverlening gebeurt op risico van de opdrachtgever. Om te adverteren voor de vacature(s) van opdrachtgever, worden de advertentieaccounts van JobsKing gebruikt. De opdrachtgever kan nooit toegang krijgen tot deze accounts of eigenaar worden van deze accounts. Ook de doelgroepen opgebouwd in de advertentieaccounts van JobsKing zijn en blijven enkel het eigendom van JobsKing.

7.2 De websites of bannersets die JobsKing maakt in opdracht van opdrachtgever zoals overeengekomen in overeenkomst, worden eigendom van opdrachtgever. JobsKing houdt het recht identieke of soortgelijke websites en banners voor andere opdrachtgevers te gebruiken.

Confidentialiteit en gegevensverwerking

8.1 Alle informatie over een partij, waar partijen bij de totstandkoming en in uitvoering van de overeenkomst rechtstreeks of onrechtstreeks toegang toe krijgen, wordt als vertrouwelijk beschouwd. Deze vertrouwelijke informatie zal door beide partijen, voor zover als nodig, uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. De partijen verbinden er zich toe om hun werknemers en medewerkers, in de ruimste zin van het woord, te weerhouden van enige openbaarmaking of terbeschikkingstelling aan derden van vertrouwelijke informatie.

8.2 Publieke informatie of informatie die op rechtmatige wijze werd verkregen van derden, valt niet onder de vertrouwelijkheid regel van 8.1

8.3 De opdrachtgever laat JobsKing toe om logo en handelsnamen van opdrachtgever te gebruiken in de advertenties binnen de JobsKing accounts, alsmede op de vacaturepagina’s binnen de JobsKing website voor het voeren van de wervingscampagnes zolang de overeenkomst loopt.

8.4 De opdrachtgever laat JobsKing toe om in haar communicatie met naam, logo, behaalde resultaten,… te verwijzen naar de opdrachtgever als klant, tenzij anders contractueel overeengekomen.

8.5 De persoonsgegevens van de opdrachtgever of zijn werknemers en medewerkers, die aan JobsKing worden meegedeeld met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, worden ingevoerd in de JobsKing database. Klanten ontvangen hierna de maandelijkse JobsKing nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief kan steeds digitaal gebeuren.

Overmacht

9.1 JobsKing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht. ‘Overmacht’ omvat alle niet te voorziene gebeurtenissen, alle gebeurtenissen buiten de wil van JobsKing, waardoor de overeenkomst geheel, gedeeltelijk of tijdelijk niet kan worden uitgevoerd. Hieronder valt ook het slecht of niet naleven van de overeenkomst door derden of de opdrachtgever zelf.

Aansprakelijkheid

10.1 JobsKing is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade, of verlies van inkomsten die de opdrachtgever zou lijden ten gevolge van de levering van de diensten van JobsKing tijdens de overeenkomst. JobsKing is enkel aansprakelijk voor de schade die ze rechtstreeks veroorzaakt of door grove nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst. De totale waarde van de aansprakelijkheid van JobsKing zal in elk geval steeds beperkt zijn tot de totale waarde van de gesloten overeenkomst.

10.2 JobsKing kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elk soort schade aan derde partijen, veroorzaakt door de opdrachtgever, die zou voortvloeien uit het al dan niet onrechtmatig gebruik van haar producten of diensten. JobsKing kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door de opdrachtgever zelf of door derde partijen (vb. hosting, WordPress of andere CMS systemen en/of plugin’s, Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, rapportage tools…).

10.3 JobsKing biedt voor geen enkele van haar diensten een garantie op succes, slaagkansen en rendement en kan voor het niet behalen van de resultaten ook niet aansprakelijk worden gesteld. Dit omdat deze resultaten sterk worden beïnvloed door externe factoren, zowel online als offline, waarop JobsKing geen controle heeft (vb. wervingscampagnes van de opdrachtgever zelf alsook van derde partijen binnen Google, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn,… en/of het niet aanspreken van de openstaande vacature, reputatie van opdrachtgever,…). Verder erkent de opdrachtgever ook de online concurrentiegraad of willekeur van de zoekmachines als werkende kracht op de resultaten.

10.4 Om het vooropgestelde doel van de overeenkomst te behalen zal JobsKing voor bepaalde diensten afhankelijk zijn van de service, software en diensten van derde partijen (vb. platformen als Google Ads of Analytics, Facebook Ads, LinkedIn, …). ‘Advertentiebudgetten’ (klikbudget bij Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, …) die op voorhand door JobsKing worden opgesteld zijn enkel indicatief en kunnen verschillen met de bedragen die door de derde partij wordt gefactureerd. In geval van verschillende bedragen, gelden de facturen van de derde partijen als werkelijke bedragen en/of aantallen. Niet gespendeerde advertentiebudgetten worden terugbetaald aan opdrachtgever.

Facturatie 

12.1 De facturen van JobsKing zijn betaalbaar aan haar adres, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking aan deze regel.

12.2 De prijs, alsook de B.T.W., dient vooraf betaald te worden. JobsKing schiet nooit het advertentiebudget noch de campagne uitvoer of maken van banners en/of websites voor. De werkzaamheden van JobsKing alsmede het lanceren van de campagne starten nadat de facturen volledig betaald zijn door opdrachtgever.

12.3 Wanneer de factuur niet 2 weken na versturen is betaald, zal de overeenkomst komen te vervallen. 

12.4 In geval van de niet-betaling van een vervallen factuur, houdt JobsKing zich het recht voor om waar en indien mogelijk, de reeds uitgevoerde werken en diensten, van die vervallen factuur, te stoppen en/of terug te nemen.

Geschillenregeling

13.1 Voor alle geschillen zal het Nederlandse recht op de Overeenkomst van toepassing zijn. Alle geschillen tussen partijen met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering en/of de interpretatie van de Overeenkomst, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Middelburg.

13.2 Alle kosten in verband met de invordering van facturen langs gerechtelijke weg of incassobureaus, worden op de opdrachtgever verhaald. Het inschakelen van een incassobureau kan na niet-betaling van de factuur vanaf de vervaldatum.